Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Vaaka B.V.
Algemene voorwaarden Vaaka B.V., gevestigd te (8445 PL) Heerenveen aan de Wolfraamweg 8B en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 71269053

Artikel 1 TOEPASSELIJKHEID
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en leveringen van Vaaka.

1.2 Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over “afnemer” moet hieronder worden verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die tot Vaaka in een contractuele relatie staat, uit hoofde van een met de door Vaaka gesloten overeenkomst tot het leveren van zaken en/of het verrichten van diensten en/of werkzaamheden (overeenkomst van opdracht) of uit hoofde van een met ons gesloten andersoortige overeenkomst, eveneens elke natuurlijke of rechtspersoon die met ons een overeenkomst tot het leveren van zaken en/of het verrichten van diensten en/of werkzaamheden (overeenkomst van opdracht) of een andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan. Het kan derhalve ook gaan om een afnemer zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf (consument).

1.3 Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

1.4 Indien ook de afnemer naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de afnemer uitdrukkelijk niet van toepassing. Dit is alleen anders indien en voor zover de toepasselijkheid van de voorwaarden van de afnemer door Vaaka uitdrukkelijk schriftelijk is aanvaard en voor zover de voorwaarden van de zakelijke afnemer niet in strijd komen met het bepaalde in onze algemene voorwaarden.

1.5 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen van toepassing.

Artikel 2  TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
2.1Overeenkomsten komen tot stand wanneer Vaakade opdracht schriftelijk aanvaardt of wanneer de overeenkomst door de afnemer en door Vaakais ondertekend. Elektronische overeenkomsten komen tot stand doordat Vaakade opdracht schriftelijk aanvaardt middels een opdrachtbevestiging.

2.2De door Vaakaaan de afnemer verzonden opdrachtbevestiging wordt geacht de inhoud van de gesloten overeenkomst volledig en juist weer te geven. De afnemer gaat akkoord met de inhoud van de opdrachtbevestiging

Artikel 3  PRIJZEN
3.1De prijzen van Vaakazijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, in Euro’s, inclusief omzetbelasting en andere van overheidswege opgelegde heffingen, behoudens eventuele kosten van aflevering.

3.2De in offertes en overeenkomsten vermelde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst geldende kostenfactoren, zoals loon- en materiaalkosten, belastingen en andere heffingen van overheidswege.

3.3Onverminderd het bepaalde in artikel 3.1 van deze algemene voorwaarden, behoudt Vaakazich het recht voor om indien na de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, maar voor de dag van (aanvang van) de te leveren zaken en/of het verrichten van diensten en/of werkzaamheden in een of meer van de kostenfactoren optreden, deze verhogingen aan de afnemer in rekening te brengen. Voorts heeft Vaakahet recht om in een dergelijk geval de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren zonder dat rechterlijke tussenkomst vereist is.

3.4 Indien Vaaka de opdracht heeft gekregen om een advies te verstrekken dan bedragen de advieskosten een vast bedrag dat bij het tot stand komen van de opdracht schriftelijk wordt overeengekomen. De afnemer is afzonderlijk advieskosten verschuldigd voor wijzigingen die Vaaka dient uit te voeren, voor zover deze niet het gevolg zijn van een toerekenbare tekortkoming van Vaaka. Indien de wijzigingen het gevolg zijn van een toerekenbare tekortkoming van Vaaka, dan is de opdrachtnemer wel advieskosten verschuldigd voor zover aan deze advieskosten werkzaamheden ten grondslag lagen die ook bij een juiste vervulling van de opdracht noodzakelijk zouden zijn geweest.

Artikel 4  VERPLICHTINGEN VAN AFNEMER
4.1 Afnemer is verantwoordelijk voor de tijdige en juiste verstrekking van informatie aan Vaaka die Vaaka nodig heeft om de correcte producten en (installatie)materialen te leveren en de correcte adviezen te verstrekken. Afnemer is eveneens verantwoordelijk voor de tijdige en juiste verstrekking van inlichtingen, gegevens en beslissingen die nodig zijn om de overeenkomst naar behoren te vervullen.

4.2 Afnemer is verplicht zich te houden aan het advies zoals deze aan afnemer is verstrekt.

4.3 Indien afnemer enkel producten besteld en de installatie zelf of door een derde laat uitvoeren, draagt afnemer zelf de verantwoordelijkheid voor de draagconstructies en belastingen van gebouwen of werken waar het product op c.q. aan wordt bevestigd.

4.4 Indien afnemer wil dat Vaaka de installatie verricht of een advies over de installatie geeft, dan dient afnemer Vaaka hier uitdrukkelijk schriftelijk een opdracht voor te geven en zal Vaaka dit schriftelijk aan afnemer bevestigen zodat dit onderdeel van de overeenkomst is. Indien de installatie door Vaaka wordt verricht, is afnemer verplicht een berekening op te laten maken door Vaaka of door een gerenommeerd ingenieursbureau waaruit blijkt dat het product qua belasting en draagconstructie op c.q. aan het gebouw of werk kan worden geïnstalleerd.

4.5 De afnemer zal de producten dan wel de adviezen die Vaaka bij de vervulling van de opdracht vervaardigt, tijdig beoordelen.
Artikel 5 TERMIJNEN
5.1De producten van Vaaka worden pas geleverd indien de afnemer aan de betalingsverplichting heeft voldaan.

5.2 De door Vaaka opgegeven levertijden gaan in op de dag waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, mits alle gegevens die Vaaka voor de uitvoering van de opdracht nodig heeft in het bezit zijn van Vaaka.

5.3De door Vaaka opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Levertijden worden verlengd met de tijd gedurende welke de afnemer enig verschuldigd geworden bedrag, nadat dat opeisbaar is geworden, onbetaald heeft gelaten.

5.4Indien zich wijzigingen voordoen in de werkomstandigheden zoals die bestonden op het moment dat de overeenkomst is tot stand gekomen, worden levertijden zodanig verlengd als, alle omstandigheden in aanmerking genomen, redelijk is.

5.5Bij het niet tijdig leveren van producten en/of het verrichten van diensten en/of werkzaamheden moet Vaaka derhalve schriftelijk in gebreke worden gesteld.

Artikel 6  FACTUREREING EN BETALING
6.1Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan middels vooruitbetaling. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

6.2Indien de afnemer niet tijdig tot (algehele) betaling overgaat, is de afnemer in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist en zijn alle vorderingen van Vaaka op de afnemer, zonder dat ingebrekestelling vereist is, onmiddellijk opeisbaar.

6.3Is de afnemer in gebreke met tijdige betaling dan verbeurt hij aan Vaaka, zonder dat een nadere aanzegging aan de kant van Vaaka nodig is, vanaf de vervaldatum tot aan de dag der algehele betaling, een rente gelijk aan 2% per maand of gedeelte van een kalendermaand, berekend over de in rekening gebrachte bedragen prijs of het nog onbetaald gebleven gedeelte daarvan, welke rente onmiddellijk en zonder nadere ingebrekestelling opeisbaar is.

6.4 Voorts is de afnemer gehouden om aan Vaaka de buitengerechtelijke incassokosten te voldoen die verband houden met het incasseren van de vorderingen van Vaaka. Deze kosten worden bepaald op 15% van de hoofdsom, onverminderd het recht van Vaaka om verdere redelijke kosten ex artikel 6:96, lid 2, sub c van het Burgerlijk Wetboek in rekening te mogen brengen. Bovendien zijn alle nadelige gevolgen van koersverlies of anderszins uit te late betaling of niet-betaling voortvloeiend voor rekening van de afnemer.

6.5 Indien Vaaka een overeenkomst aangaat met een afnemer, niet handelde in de uitoefening van beroep of bedrijf (derhalve met een consument), dan is deze ook gehouden de buitengerechtelijke incassokosten te voldoen die verband houden met het incasseren van de vorderingen van Vaaka. De buitengerechtelijke kosten die de consument dan dient te voldoen, wordt bepaald aan de hand van de staffel zoals opgenomen in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

6.6 Indien Vaaka zaken van de afnemer onder zich heeft, is Vaaka gerechtigd deze zaken onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die Vaaka heeft besteed ter uitvoering van de te verrichten van diensten en/of (reparatie)werkzaamheden, ook indien het kosten van eerder door Vaaka verrichtte diensten en/of werkzaamheden zijn aan dezelfde of aan een andere zaak, tenzij de afnemer voor die kosten zekerheid heeft gesteld.

Artikel 7 EIGENDOMSVOORBEHOUD
7.1 De eigendom van alle door Vaaka aan afnemer geleverde producten blijft bij Vaaka, zolang afnemer niet aan al zijn betalingsverplichtingen – uit welke hoofde dan ook – jegens Vaaka heeft voldaan en gaat pas dan over op afnemer, wanneer afnemer al zijn betalingsverplichtingen – uit welke hoofde dan ook – jegens Vaaka is nagekomen.


7.2 Zolang de eigendom van een product niet op de afnemer is overgegaan, mag deze het product niet verpanden, in eigendom tot zekerheid overdragen of aan derden enig ander recht met betrekking tot de producten verlenen, behoudens voor zover dit noodzakelijk is in verband met het verkrijgen van financiering voor de producten.


7.3 Indien:

 1. de afnemer in staat van faillissement

wordt verklaard; of

 1. de afnemer surseance van betaling is verleend; of
 2. ten aanzien van de afnemer de schuldsanering natuurlijke personen van toepassing is verklaard; of
 3. enig beslag op zijn goederen wordt

gelegd, is de afnemer verplicht om, zolang de eigendom van de geleverde producten aan Vaaka toebehoort, Vaaka hiervan onmiddellijk in kennis te stellen en voorts aan de curator of beslag leggende deurwaarder mee te delen, dat de producten eigendom zijn van Vaaka.


7.4 De afnemer verplicht zich om, zolang het eigendom van de geleverde producten aan Vaaka toebehoort, Vaaka in te lichten indien hij tot verkoop van de onroerende zaak overgaat, waarop de geleverde producten zich bevindt. Tevens is hij verplicht om de koper mee te delen, dat de producten eigendom zijn van Vaaka.


7.5 Als de afnemer, na ingebrekestelling door Vaaka, in gebreke blijft met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen, is Vaaka gerechtigd de geleverde producten terug te halen, onverminderd de overige aan Vaaka toekomende rechten. Afnemer verleent Vaaka toestemming om de producten zo nodig te verwijderen en terug te halen. Afnemer zal Vaaka daartoe alle gelegenheid verschaffen. Deze toestemming ziet ook op de situatie waarin natrekking van de producten heeft of kan hebben plaatsgevonden. Verwijdering van de producten geschiedt voor rekening van afnemer. Bij verwijdering van de producten is Vaaka niet gehouden de voor het product aangebrachte materialen te verwijderen en/of de getroffen bouwkundige voorzieningen ongedaan te maken.

Artikel 8  GARANTIES
8.1Al hetgeen in dit artikel wordt bepaald betreffende de garantie van producten geleverd door Vaaka geldt onverminderd de rechten en vorderingen die de wet aan de afnemer toekent.

8.2Indien de geleverde zaken niet voldoen aan de door Vaaka verstrekte garanties en er geen sprake is van grove nalatigheid aan de zijde van de afnemer, zal Vaaka het product, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door afnemer, naar de uitdrukkelijke keuze van Vaaka worden hersteld of vervangen. In geval van vervanging verbindt de afnemer zich om het te vervangen product te retourneren en de eigendom daarover over te dragen aan Vaaka.

8.3De garantie geldt niet indien het product niet door een erkend c.q. gecertificeerd bedrijf is geïnstalleerd.

8.4 De garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van oneigenlijk gebruik of wanneer de afnemer of derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vaaka, wijzigingen aan het product hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het product niet bestemd is.

8.5Indien het geleverde product niet overeenstemt met hetgeen overeengekomen is en deze non-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, is Vaaka niet aansprakelijk voor gevolgschade.

8.6De door Vaaka verleende garantie(periode) op zaken is beperkt tot de voor de leverancier afgegeven garantie(periode) over het desbetreffende product. Indien één van de leveranciers van Vaaka in staat van faillissement wordt verklaard vervalt de, door die leverancier, verstrekte (fabrieks)garantie en kan er op deze (fabrieks)garantie geen aanspraak worden gemaakt.

8.7Er wordt door Vaaka geen garantie verleend indien:
a. er sprake is van slijtage, die als normaal kan worden beschouwd;
b. er schade is ontstaan door nalatig onderhoud, opzet of grove behandeling van het product;
c. de oorspronkelijke afnemer het product heeft verkocht aan een derde;
d. de afnemer niet zo spoedig mogelijk na het constateren van de gebreken Vaaka daarvan schriftelijk in kennis stelt;
e. Vaaka niet in de gelegenheid wordt gesteld de gebreken alsnog te verhelpen;
f. het los geleverde gebruikte onderdelen betreft;
g. de afnemer het product zwaarder heeft beladen dan wettelijk is toegestaan;
h. de afnemer zich niet heeft gehouden aan de voorschriften van de geleverde producten c.q. geïnstalleerde producten.

8.8Indien Vaaka een schatting geeft van de mogelijke opbrengst c.q. het mogelijke rendement van een door Vaaka geleverd product, geldt deze schatting slechts bij benadering. De afnemer dient er rekening mee te houden dat de daadwerkelijke opbrengst c.q. het daadwerkelijke rendement kan afwijken van de door Vaaka gegeven schatting. Vaaka is niet aansprakelijk voor schade die de afnemer als gevolg daarvan lijdt.

Artikel 9  INSCHAKELING DERDEN
9.1Vaaka is bevoegd om in samenhang met de uitvoering van de overeenkomst, ook namens en op kosten van de afnemer, diensten van derden te betrekken. Indien dat plaatsvindt zal Vaaka dit aan de afnemer kenbaar maken.

9.2Vaaka is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden of voor tekortkomingen door de informatie die van hen ontvangen is.

9.3De afnemer geeft derden die hij bij de uitvoering van de overeenkomst tussen Vaaka en afnemer wenst te betrekken geen opdracht zonder schriftelijke toestemming van Vaaka.

Artikel 10 AANSPRAKELIJKHEID
10.1Indien Vaaka aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot wat in deze bepaling is geregeld.

10.2De aansprakelijkheid van Vaaka jegens haar afnemer en derden voor schade voortvloeiende of verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico van de desbetreffende polis.

10.3In het geval – om welke reden dan ook – geen uitkering op grond van de artikel 10.2 bedoelde aansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden, zal de aansprakelijkheid van Vaaka voor directe schade beperkt zijn tot een bedrag gelijk aan 10% van de op grond van de overeenkomst gefactureerde of te factureren bedragen.

10.4Vaaka is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan afnemer en aan anderen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van Vaaka.

10.5De afnemer is gehouden Vaaka te vrijwaren voor alle aanspraken die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Vaaka mochten doen gelden. Tevens stelt de afnemer Vaaka schadeloos voor alle kosten en schade die uit eventuele rechtsvorderingen van derden voor Vaaka kunnen ontstaan, zulks voor zover de wet zich er niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de afnemer komen.

Artikel 11 ZEKERHEID
Vaaka is gerechtigd van de afnemer te vorderen, dat hij zekerheid stelt voor de nakoming van zijn verplichtingen, ook na de totstandkoming van de overeenkomst. Indien de door Vaaka verlangde zekerheid niet wordt gegeven, kan Vaaka de uitvoering van de verplichtingen van Vaaka opschorten en/of de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbinden, onverminderd de rechten zoals die voor Vaaka uit de wet  reeds voortvloeien.

Artikel 12 OVERMACHT
12.1Onder overmacht moet worden verstaan elke omstandigheid buiten de macht van Vaaka is die van dien aard is, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van Vaaka kan worden gevergd. Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, staking, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, storingen in het bedrijf of in het bedrijf van de leveranciers van Vaaka, in- en uitvoerbeperkingen, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale of regionale (overheids)instanties.

12.2Indien Vaaka door overmacht de overeenkomst niet (tijdig) kunnen nakomen, heeft Vaaka het recht de overeenkomst op een later tijdstip uit te voeren, dan wel de overeenkomst als ontbonden te beschouwen. Deze keuze is aan Vaaka. In geval van overmacht is elke schadeplichtigheid van Vaaka uit welke hoofde dan ook uitgesloten.

12.3Indien Vaaka bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is Vaaka gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 13 WIJZIGINGEN IN OPDRACHT EN ANNULERING
13.1Alle wijzigingen in de opdracht – hetzij door bijzondere opdracht van de afnemer, hetzij veroorzaakt doordat de verstrekte gegevens niet overeenstemmen met de werkelijke uitvoering van de opdracht, hetzij door wijzigingen in wet- en/of regelgeving – behoren wanneer daaruit meerdere kosten ontstaan, beschouwd te worden als meerwerk, en voor zover daaruit minder kosten ontstaan als minderwerk.

Wijzigingen in de opdracht moeten door Vaaka schriftelijk worden aanvaard en bevestigd. Levertijden worden ingeval van meerwerk redelijkerwijze aangepast c.q. verlengd.

13.2Meerwerk zal worden berekend op basis van de prijsbepalende factoren die gelden op het moment dat het meerwerk wordt verricht. Minderwerk zal worden verrekend op basis van de bij het sluiten van de overeenkomst geldende prijsbepalende factoren.

13.3Indien de afnemer uit hoofde van de overeenkomst de te leveren zaken, diensten en/of werkzaamheden annuleert, nadat deze te leveren zaken, diensten en/of werkzaamheden zijn bevestigd middels een opdrachtbevestiging, dan is de afnemer de voor die opgedragen diensten en/of werkzaamheden voor 25% aan Vaaka verschuldigd.

Artikel 14 AANVULLENDE BEPALINGEN BIJ OVEREENKOMST OP AFSTAND
14.1 Indien de overeenkomst op afstand tot stand is gekomen zijn de bepalingen in dit artikel van toepassing op de afnemer die consument is. Een koop op afstand is uitsluitend een koop die een consument via de webshop van Vaaka heeft gesloten.

14.2 Vaaka zal uiterlijk bij levering van het product of dienst aan de afnemer de volgende informatie schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de afnemer kan worden opgeslagen, mededelen:
a. de gegevens van Vaaka waar de afnemer met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de afnemer het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. informatie over de kenmerken van het product, prijs, garanties, eventueel kosten van aflevering, wijze van betaling, aflevering en uitvoering;

14.3 De afnemer kan een overeenkomst op afstand gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Deze bedenktijd gaat in op de dag nadat de afnemer, het product heeft ontvangen of een vooraf door de afnemer aangewezen derde het product heeft ontvangen. Op de afnemer rust de bewijslast voor de juiste en tijdige toepassing van het recht op ontbinding.

14.4 Ontbinding is niet mogelijk van een product geleverd volgens specificaties van de afnemer. Indien de afnemer de overeenkomst op afstand wil ontbinden, dan dient de afnemer dit kenbaar te maken door een ondubbelzinnige schriftelijke verklaring te doen aan Vaaka. Vaaka bevestigt schriftelijk de ontvangst van deze verklaring.

14.5 Tijdens de bedenktijd zal de afnemer zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Het product is voor risico van de afnemer vanaf het moment dat de afnemer of iemand die door de afnemer is aangewezen het product heeft ontvangen. Indien de afnemer zelf een vervoerder heeft aangewezen, dan gaat het risico over op de afnemer vanaf het moment van ontvangst door de vervoerder.

14.6 Indien de afnemer de ontbinding inroept, dient de afnemer uiterlijk binnen 14 dagen na het uitbrengen van de verklaring ex artikel 14.3 het product terug in ontvangst te brengen bij Vaaka. De verzendkosten van de afnemer om het product terug naar Vaaka te brengen komen uitsluitend voor rekening van de afnemer.

14.7 De afnemer is aansprakelijk voor de waardevermindering van het product, indien de behandeling van het product verder is gegaan dan noodzakelijk om de aard, de kenmerken en de werking daarvan vast te stellen.

Artikel 15 BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS
Vaaka is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in de privacyverklaring. Deze privacyverklaring is te vinden op www.xunzelshop.nl/algemene-voorwaarden.

Artikel 16 TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE
Op alle, door Vaaka gesloten en te sluiten overeenkomsten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen voortvloeiende uit deze overeenkomst of daarmee rechtstreeks of zijdelings in verband staande, zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden.

Artikel 17 WIJZIGEN VAN DE VOORWAARDEN
Vaaka is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. Vaaka zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de afnemer toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld, treden wijzigingen jegens de afnemer in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.
 

Artikel 18 – Privacy Beleid
Vaaka B.V. respecteert en beschermt uw privacy.
Wij hechten veel waarde aan het vertrouwen dat u in ons bedrijf hebt en alle persoonlijke informatie die u ons geeft wordt met de grootste zorg en vertrouwelijkheid behandeld. Wij gebruiken uw klantgegevens uitsluitend ten behoeve van het doel waarvoor u ze verstrekt hebt: de verwerking en afhandeling van uw bestelling.
Wij beschermen uw privacy op de volgende manieren:
 • Persoonsgegevens worden niet verkocht dan wel gedeeld met derden. Uitzondering hierop is het delen van uw gegevens met onze vervoerder(s) voor het afleren van uw bestelling wanneer u deze niet op haalt in onze winkel.
 • Uw persoonsgegevens worden op een veilige en niet-publiek toegankelijke database opgeslagen.
 • Het invoeren van uw persoonsgegevens op onze website gebeurt via een versleutelde verbinding.
 • Uw wachtwoord wordt opgeslagen volgens het ‘one-way encryption’ principe. Het is dan ook niet mogelijk uw bestaande wachtwoord op te vragen (u kunt deze wel herstellen).
Dit is de website van Vaaka B.V.
Ons vestigingsadres is Wolfraamweg 8b
Ons Inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is 7126905 3
Ons B.T.W.-nummer is NL858643911B01Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch noch uw domeinnaam, noch uw e-mailadres.
Bij een bezoek aan onze website bewaren wij alle informatie met betrekking tot de pagina’s die u op onze site geraadpleegd hebt.Deze informatie wordt gebruikt om de inhoud van onze website te verbeteren.
De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.Op deze site gebruiken we cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek)

 • om informatiesessies te registreren, zoals informatie over hetgeen u toevoegt aan uw boodschappenlijst
 • om informatie te registreren die eigen is aan u,zoals de webpagina’s die u geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan
 • om de inhoud en de presentatie van de site aan te passen op basis van uw browsertype of van andere informatie die door de browser verstuurd wordt

We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet.

Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector.
Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

Als u wenst te reageren op ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen

 • Per email: info@xunzelwebshop.nl
 • Per telefoon: 0513 632345
 • Per brief: Wolfraamweg 8b

Over communicatie per e-mail

Als u in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van ons bedrijf, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres.

Over communicatie per brief

Als u ons via het web uw postadres meedeelt, zal u alleen de informatie ontvangen die u aangevraagd hebt, op het adres dat u ons meegedeeld hebt.

Over communicatie per telefoon

Als u ons uw telefoonnummer meedeelt via het web, zal ons bedrijf u alleen telefonisch contact met u opnemen als dit nodig is om u te informeren over de bestellingen die u on-line geplaatst hebt.

Indien u geen geadresseerd reclamedrukwerk en/of geen commerciële telefoontjes (meer) wenst te ontvangen, kunt u dat kenbaar maken via de website van de Stichting Infofilter: www.infofilter.nl.

Ons bedrijf kan uw gegevens gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons «privacy-beleid». In dat geval, zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om uw uitdrukkelijke toestemming te vragen. *

* NB. Ook in de toekomst zullen wij uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinde gebruiken dan slechts het geen wat nodig is voor het uitvoeren van uw bestelling. Eurposche wetgeving & de strenge voorwaarden van het ThuisWinkel waarborg vereist echter van ons dat wij deze passage opnemen in onze privacy regels.

Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neem dan contact op met ons bedrijf zelf, op het hierboven vermelde adres.